UVic-UCC: Tota una universitat al servei de l'aprenentatge

Comparteix:

  • Aplicació de bases metodològiques innovadores i organització d’espais coherents amb el seu model de formació transformen físicament la Universitat
  • Una aposta clara per l’ús d’un ampli ventall de metodologies que permeten una aproximació al coneixement més competencial i aplicada

El sistema universitari es troba immers en una situació de canvi i transformació constants degut al sorgiment de noves formes d’aprendre i de generar coneixement, al nou perfil d’estudiants i a una major diversificació de propostes formatives: des de la formació de graus, màsters i doctorat fins als cicles formatius i la formació continuada.

Ens trobem davant de noves i diferents modalitats d’ensenyament que requereixen una universitat oberta al món i adaptada a les realitats emergents sense perdre l’essència d’institució formadora dels intel·lectes que busquen el coneixement. La UVic-UCC ha assumit aquest repte i l’ha convertit en una oportunitat per donar una resposta adequada a les noves demandes formatives a través de tres eixos fonamentals: posant l’estudiant al centre de l’acció formativa, buscant unes bases metodològiques innovadores per millorar els processos d’aprenentatge i organitzant els espais d’acord amb el seu model formatiu.

La Universitat aposta per la innovació i la transformació pedagògica a partir del disseny i l’aplicació d’un model de formació propi que vertebra tota l’acció formativa a través de la digitalització, la multimodalitat i la centralitat de l’aprenentatge en l’estudiant

L’estudiant al centre de l’acció formativa

El primer eix respon a l’aposta clara per la innovació i la transformació pedagògica a partir del disseny i l’aplicació d’un model de formació propi que vertebra tota l’acció formativa a través de la digitalització, la multimodalitat i la centralitat de l’aprenentatge en l’estudiant. Aquest model es basa en cinc principis generals que orienten l’estil i la pràctica docent: l’estudiant com a centre i actor del seu aprenentatge; un professorat excel·lent en docència, rigorós i compromès; unes relacions personals basades en el diàleg i la voluntat educativa; la valoració del coneixement, l’esforç, el treball personal i en equip i, finalment, posar literalment tota la institució al servei de l’aprenentatge dels estudiants.

L’ús d’un ampli ventall de metodologies permeten una aproximació al coneixement més competencial i aplicada, molt més significativa i participativa per part de l’estudiant

Unes bases metodològiques innovadores per millorar els processos d’aprenentatge

El segon eix formatiu es basa en la concreció del model pedagògic, que va suposar l’assentament d’unes bases metodològiques innovadores que estructuren l’organització de l’aula i dels processos d’aprenentatge. En aquest sentit, s’ha fet una aposta clara per l’ús d’un ampli ventall de metodologies que permeten una aproximació al coneixement més competencial i aplicada, molt més significativa i participativa per part de l’estudiant i, en definitiva, molt més integradora del conjunt d’habilitats i sabers propis de l’exercici professional. En són exemples l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge basat en la simulació, el desenvolupament de projectes, la resolució de casos pràctics, l'anàlisi i seguiment de casos o l’aprenentatge cooperatiu. Sense oblidar que aquesta activitat docent i aquesta manera d’aprendre s’ha de vertebrar d’una manera clara a l’exercici professional i a les noves necessitats de la societat. En aquest sentit, prenen especial interès totes les activitats pràctiques que els estudiants també desenvolupen en contacte directe amb empreses i institucions del sector, així com les diferents estades de pràctiques (nacionals, internacionals, curriculars, extracurriculars...) que l’estudiant té l’oportunitat de dur a terme en el marc de la seva formació universitària.

Reorganització radical dels espais, entorns i processos d’aprenentatge coherent amb el propi model formatiu

L’organització d’espais d’acord amb el model de formació

El tercer eix d’aquesta transformació formativa ha estat una reorganització radical dels espais, entorns i processos d’aprenentatge coherent amb el propi model formatiu. Uns espais que també suposen un increment i una major optimització dels entorns virtuals d’aprenentatge, i una generació d'àmbits específics anomenats laboratoris de formació. Aquests espais d’aprenentatge es converteixen en vertebradors de les habilitats que l’estudiant forja al llarg del seu procés formatiu, unes competències que, més enllà de cada àmbit professional específic, li proporcionaran les habilitats bàsiques i transversals pròpies de l’ensenyament universitari.

L'organització per categories dels espais a la UVic-UCC

En coherència amb el Model formatiu de la UVic-UCC els espais s’han organitzat a partir de quatre categories diferents: aules docents, espais de coworking, laboratoris i despatxos i departaments. Tot i que cadascun d’ells compta amb un equipament propi en funció de l’activitat que s’hi desenvolupa, és important destacar que tots s’han concebut i dissenyat amb criteris de flexibilitat, accessibilitat, sostenibilitat, adaptabilitat i seguretat.

Aules docents

Per a l’exercici de l’activitat docent les facultats compten amb un conjunt d’aules orientades a facilitar els processos formatius, equipades amb mobiliari pràctic i versàtil, amb panells divisoris i completament preparades per a l’ús dels recursos audiovisuals i tecnològics, avançant cap al concepte d’aula intel·ligent. Tots aquests elements i instal·lacions permeten disposar d’espais amb una gran capacitat d’adaptació a les necessitats docents.

Aula d’Autoaprenentatge

L’Aula d’Autoaprenentatge compta amb assessorament personalitzat i tots els equipaments necessaris perquè l’estudiant treballi i practiqui idiomes al seu ritme i a les hores que li siguin més avinents.

Aquests espais fan que en qualsevol racó del campus s’hi pugui viure la Universitat

Espais U-Coworking

Són espais transversals d’ús per a tota la comunitat, repartits pels diferents edificis, que funcionen com a espais de vida universitària, punts de trobada, espais per compartir, de reunió, de treball, d’atenció, d’esbarjo... tant de forma col·lectiva com individual. Tots ells disposen de les comoditats i instal·lacions necessàries, així com de diferents formats, cosa que permet de tenir a l’abast l’espai més adequat per a l’activitat a desenvolupar-hi. N’hi ha d’oberts i de tancats, a l’interior i a l’exterior, amb taules i cadires mòbils, amb butaques i sofàs, parets rotulables, connectivitat a la xarxa i endolls, petites grades, llocs de treball equipats amb ordinadors, etc. Tots aquests espais fan que en qualsevol racó del campus s’hi pugui viure la Universitat.

Biblioteca

El fons general s’actualitza i creix constantment, inclou documents en tota mena de suports i formats i dona accés a recursos des de la seva pàgina web. També ha incorporat en la seva organització espais per desenvolupar treball individual i en petit grup, accés digital a la informació (aula d’informàtica pròpia) i a processos d’autoaprenentatge i de treball autònom.

Tour Virtual: www.uvic.cat/tour-virtual

Descobreix les aules i els laboratoris on s’imparteixen les classes dels diferents graus de la UVic, els espais comuns i els edificis de cada campus.

Alguns exemples de la reorganització d'espais d'acord amb el model formatiu propi

Laboratoris d’Educació Infantil Aula Montessori i Aula Teresa Buscart

L'Aula Montessori està pensada i organitzada amb les proporcions reals d’infants d’escoles bressol i parvulari per tal que els estudiants manipulin i aprenguin amb comoditat i d’acord amb els mateixos processos que experimenten els infants. Permet practicar amb materials dissenyats per la mateixa Maria Montessori i certificats per l’Associació Montessori Internacional. Principalment s’adreça als estudiants del Màster Universitari en Pedagogia Montessori i formació permanent que ofereix la UVic-UCC encara que també s’utilitza en altres activitats puntuals dels estudis d’Educació.

L'Aula Teresa Buscart és un escenari de simulació preparat perquè estudiants de Mestre i professionals d’Educació Infantil puguin observar, experimentar i reflexionar sobre les bones pràctiques a l’escola de manera que es produeixi una relació efectiva entre teoria i pràctica educatives. Permet fer una aproximació als processos d’investigació, experimentació, exploració i raonament que realitzen els infants en interacció amb els materials i recursos de l’aula. L’espai es converteix en una oportunitat permanent d’integració i de transferència del coneixement dels futurs mestres d’Educació Infantil.

Aula d’Educació Visual i Plàstica

L’Aula facilita l’autonomia, impulsa la investigació, l’experimentació, la manipulació i la creació per poder treballar diferents llenguatges artístics. Els mobles són estructures modulars, mòbils i versàtils, que s’integren en l’entorn. Aquests mòduls es poden convertir en taules, prestatgeries o expositors, segons la necessitat del moment. La mobilitat dels elements fa que es pugui treballar d’una manera oberta i creativa des de terra, en taules o a les parets imantades. L’Aula permet dissenyar espais multifuncionals, crear racons, ambients, treballar els colors, les formes i els materials, i jugar amb la llum, gràcies a la il·luminació dissenyada ad hoc i un sistema de cortinatges que regula l’entrada de la claror natural.

Laboratori de Creativitat

Pensat per estimular l’esperit innovador i creatiu dels estudiants dels graus relacionats amb l’empresa i la comunicació, i facilitar l’assoliment de competències pròpies de l’àmbit que donin resposta a les demandes laborals actuals. Equipat amb televisors, sofàs, taules modulables i parets rotulables, es converteix en un espai de creativitat i de generació d’idees, de debat i de projecció de projectes, propostes i reptes emprenedors. Ideal per treballar el llançament de nous productes, fer sessions de brainstorming o estudiar noves eines del màrqueting i la publicitat. Permet portar a terme diferents tècniques d’avaluació integral de l’estudiant en el que es denomina una avaluació a 360º.

Laboratori d’Automàtica industrial i robòtica

Aquest laboratori permet el desenvolupament integral de projectes vinculats a l’automàtica industrial, ja que compta amb automatismes industrials i amb dispositius electrònics de control i robòtica que acosten l’estudiant a la pràctica professional. En aquest entorn els estudiants poden desenvolupar de forma autònoma, però també guiada, diferents processos i habilitats relacionats amb l’automàtica industrial i realitzar mesures, càlculs, estudis o informes propis de l’àmbit. Es tracta d’un espai per a la consolidació de competències i coneixements, però també de projecció i creació en el desenvolupament de processos innovadors (fruit de la metodologia docent de l’aprenentatge basat en projectes) i de resposta a les noves necessitats de la indústria.

Laboratori de Fisioteràpia

Laboratoris dissenyats i equipats segons les necessitats especifiques de la formació que permeten treballar en grups reduïts. La metodologia docent es basa en la simulació de casos i l’experimentació pràctica. La distribució dels espais i l’equipament utilitzat, similar al dels centres de fisioteràpia, permeten a l’estudiant experimentar les tècniques més actuals en els àmbits propis de la professió, com la traumatologia i la reumatologia, la neurologia, la geriatria i la pediatria, entre altres. Mitjançant aquests laboratoris específics, l’estudiant trasllada a una vessant aplicada la base conceptual i teòrica treballada en el marc de les assignatures.

Comparteix: