La multimodalitat: el millor dels estudis presencials i dels online

Comparteix:

  • La UVic-UCC amplia tant a Vic com a Manresa la seva oferta de programes basats en la multimodalitat, presencials i virtuals alhora
  • L’objectiu és personalitzar les condicions i necessitats d’aprenentatge que pugui tenir l’estudiant

Els graus i màsters que la UVic-UCC ofereix el curs 2020-2021 consoliden l’aposta per les metodologies actives com a base de l’acció formativa desenvolupada els últims anys i que es recull en el model de formació de la Universitat. L’aprenentatge basat en casos reals, el treball per projectes, la simulació o l’aprenentatge i servei són algunes de les opcions metodològiques que vertebren els diferents programes i cursos.

Un altre dels pilars de les noves metodologies, en la línia d'aconseguir uns estudis més flexibles i adaptats a necessitats i realitats diverses, és la incorporació progressiva a l’oferta de titulacions, de programes basats en la multimodalitat –és a dir, presencials i virtuals alhora–. Aquests programes, aplicats en alguns estudis de grau, permeten escollir a cada estudiant el nivell de presencialitat per tal de facilitar l'accés a la Universitat de persones que, per les raons que sigui –de conciliació amb la família, feina, distància o comoditat–, no poden assistir cada dia a classe. Es tracta de personalitzar les necessitats i condicions d’aprenentatge que pugui tenir l'alumnat.

En aquest sentit, aquest curs 2020-2021 el campus Vic ha ampliat el seu catàleg de graus amb l'oferta en format multimodal de tres graus dels àmbits d’empresa i de comunicació, com a opció complementària a la presencial, que es manté com a eix central d’aquests estudis. Es tracta dels tres graus en Màrqueting i Comunicació Empresarial, en Periodisme i en Comunicació Audiovisual, que s’afegeixen a la resta de graus que ja havien fet el pas a la multimodalitat els darrers cursos, com és el cas de Nutrició Humana i Dietètica, Teràpia Ocupacional, i Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, aquest darrer 100% en línia impartit conjuntament amb la UOC.

Per al degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, Josep Burgaya, «la multimodalitat permet accedir a la Universitat a nous perfils d’estudiantat, com els que viuen lluny o fora de Catalunya, o el col·lectiu de professionals que volen conciliar l'activitat laboral amb una carrera acadèmica». I afegeix: «les metodologies d’aprenentatge actives, les plataformes tecnològiques d’aprenentatge i la capacitat pedagògica dels docents de planificar un ensenyament-aprenentatge multimodal permeten a l’estudiant mantenir-se al centre del model educatiu» i són «un pas natural per als centres que imparteixen estudis superiors, que s’han d’adaptar a les formes d’aprenentatge de les noves generacions, tecnològiques i multipantalla», tot plegat sense perdre de vista un dels elements clau de la UVic-UCC: «la tutorització personalitzada de l’estudiant».

La multimodalitat agrupa els avantatges de la formació en línia, estalvia temps i desplaçaments i permet treballar en els horaris que més convinguin a cada estudiant

Nou pla docent vers el model híbrid, al campus Manresa

Les facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials del campus Manresa han aprovat recentment un pla de mesures acadèmiques per avançar cap a un nou enfocament de la docència presencial, amb l’objectiu de dotar-la de més valor i incorporar els avantatges de la formació no presencial, tal com preveu el model pedagògic aprovat el 2019, la implantació del qual s'ha accelerat amb la covid-19.

El pla estableix un model híbrid adaptat a les especificitats de cada titulació. Tot i que serà molt útil per mantenir la docència en temps de pandèmia, s’ha elaborat tenint en compte que aquesta situació és una oportunitat per reflexionar sobre el model pedagògic i accelerar-ne la implantació. En aquest sentit, a final de curs se n’analitzarà i avaluarà el funcionament per incorporar les bones pràctiques i avançar en la multimodalitat dels estudis, un dels objectius que preveu el model pedagògic. De fet, ja és una realitat en el grau interuniversitari en Logopèdia (UOC – UManresa) i es troba en una fase molt avançada de disseny en els graus en Podologia i en Mestre d’Educació Infantil. L’objectiu és que aquestes dues titulacions passin a ser semipresencials a partir del curs 2021-2022.

Les activitats que es duran a terme presencialment a la Universitat seran els tallers teoricopràctics, les tasques avaluables breus, els exercicis pràctics, les activitats de simulació, els debats i les anàlisis de casos. També seran presencials les activitats que requereixin la utilització de software específic, les propostes didàctiques que s'hagin de dur a terme en persona, les activitats de reflexió crítica i el seguiment de treballs en grup. Seran presencials les pràctiques professionals als centres de treball (escoles, empreses, centres sanitaris, etc.).

L'activitat no presencial inclou lectures, classes magistrals, visionat de vídeos, treballs individuals o en grup, portafolis i dossiers, tutories de grup, seminaris participatius online, fòrums, visites a escoles, museus i xerrades. També està previst que les tutories dels TFG, de seguiment de pràctiques externes, les tutories individuals i de grup classe es facin online, de manera síncrona.

Un dels elements clau del model formatiu de la UVic-UCC és la tutorització personalitzada de l’estudiant, que s’aplica també en els graus multimodals

L'atenció personalitzada

Per al conjunt de la UVic-UCC la multimodalitat és «una aposta en ferm que agrupa els avantatges de la formació en línia, que estalvia temps i desplaçaments, i que permet treballar en els horaris que més convinguin a cada estudiant», explica la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Cristina Vaqué. Alhora, l'estudiant no es troba mai sol ja que té a disposició seminaris i trobades presencials a la Universitat amb els seus docents «per tal d'obtenir una tutorització personalitzada que li permeti aprofundir en les seves especificitats, necessitats i requeriments i també per desenvolupar les sessions d’aprenentatge més experimental». En definitiva, «se superen les mancances que algunes persones troben a la formació únicament en línia amb les trobades personals amb el grup classe i els docents, i s'aprofita el millor de la formació a distància per possibilitats horàries i la reducció de desplaçaments», cosa que permet oferir determinats ensenyaments a persones físicament molt llunyanes.

En la multimodalitat, el procés d’aprenentatge «s’estructura a partir d’un encaix entre allò que es pot fer de forma autònoma i a distància i allò que requereix interacció directa i pràctica en laboratoris, espais especialitzats i simulats de la pràctica professional». Aquesta suma entre virtualitat i presencialitat s'alterna de manera que «incrementi la motivació i l’atenció personalitzada i garanteixi un millor aprenentatge i unes taxes de graduació més altes».

D'altra banda, la Universitat estudia la possibilitat que els models puguin convergir i que algú que hagi començat un grau en un format, pugui passar-se a l'altre sense problemes rellevants.

Graus en Psicologia i en Mestre, projectes multimodals de futur

En aquesta línia d'ampliació de l'oferta d'estudis en format mutimodal, la UVic estudia adaptar-hi en el futur el grau en Psicologia o els graus en Mestre. «Això és possible», afirma Vaqué, «per la capacitat pedagògica dels nostres docents, amb prou experiència, vocació i capacitat d'adaptació a noves realitats d'ensenyament-aprenentatge. Això vol dir tenir, com a universitat, la capacitat d'adaptar-nos als estils, dinàmiques i necessitats de l'estudiantat i dels entorns laborals actuals i de futur, i de créixer pel que fa a la mobilitat internacional dels estudiants». Per això la UVic adequa el seu entorn tecnològic, administratiu i docent. «Som una universitat molt arrelada al territori, però definitivament oberta al món i a la realitat canviant».

Grau en Comunicació Audiovisual (semipresencial)

La tecnologia de la comunicació digital permet la comunicació multimèdia i interactiva a través del llenguatge audiovisual.

A la UVic els estudiants del grau en Comunicació Audiovisual adquireixen un domini multidisciplinari que va des dels mitjans tradicionals –el cinema, la ràdio i la televisió–, fins a les noves formes interactives de comunicació en línia.

Els graduats i graduades obtenen una visió global del món i dels processos de comunicació audiovisual i multimèdia.

Amb la modalitat semipresencial la UVic ofereix l'oportunitat de seguir la formació d'una manera flexible i ajustada. Els estudis es personalitzen al ritme, els interessos i les condicions dels estudiants i garanteixen l'assoliment de les competències a través d'un acompanyament i un suport ajustats a cada modalitat.

Grau en Logopèdia (semipresencial i interuniversitari)

Els logopedes utilitzen tècniques educatives i rehabilitadores per donar respostes individualitzades a problemes de llenguatge, de la parla o la veu. Treballen de manera coordinada amb altres professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu.

Als estudiants que els agradi la comunicació i ajudar els altres, la logopèdia els permet combinar totes dues activitats amb un perfil professional a cavall entre les ciències de la salut i les de l’educació. Podran treballar en serveis d'estimulació precoç, hospitals, centres educatius, centres d'educació especial o centres sociosanitaris (centres de dia, residències, unitats de llarga estada).

UManresa i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereixen conjuntament els estudis en Logopèdia en format de grau interuniversitari. La docència combina la formació a través de la plataforma virtual de la UOC amb seminaris a UManresa.

Comparteix: