El Consell d’Estudiants de la UVic-UCC: la veu de l’alumnat

Comparteix:

  • És el màxim òrgan de representació de l’estudiantat de la UVic-UCC i està integrat pel Ple i per la Comissió Permanent
  • A més de representar els estudiants als òrgans universitaris, atén les consultes dels estudiants, vetlla pels seus drets i deures, i organitza activitats diverses, com la Festa Major
  • Formen part del COES de la UVic-UCC representants de les facultats de la UVic, la UManresa, la Facultat de Medicina, Elisava i els centres adscrits

Hi ha estudiants que més enllà de viure l’experiència universitària com un període de formació i de creixement personal, se senten empesos a fer un pas més i exercir tasques de representació del seu col·lectiu en el si de la universitat. Aquest és el cas dels diversos delegats i delegades de les titulacions de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que a banda de representar els interessos de la seva titulació, formen part del Consell d’Estudiants (COES) de la UVic-UCC, l’òrgan de màxima representació i deliberació dels estudiants de la Universitat.

Membres del Ple del COES

Entre ells, hi ha Ferran Serra, que va assumir el càrrec de president del COES en el Ple del 23 de novembre passat. Per ell, formar part del Consell d’Estudiants "implica dues coses fonamentals: un aprenentatge i creixement personal, pel que fa a saber com funciona un òrgan de representació i conèixer quin és el teu rol dins d'aquest, i l’ampliació dels coneixements amb relació a la Universitat, sigui per la proximitat amb els estudiants o perquè ets dins un grup de treball en què has de fer gestions amb la institució."

Les funcions que desenvolupa el Consell d’Estudiants fan possible la participació de l’alumnat des de diferents vessants, i més tenint en compte que la universitat situa els estudiants en el centre de la seva activitat. D’aquesta manera, els membres del COES representen l’estudiantat en els òrgans de govern de la UVic-UCC i hi estableixen ponts de comunicació; però també vetllen pels drets i deures dels estudiants, es coordinen amb altres universitats a través de xarxes de representants, informen els estudiants sobre aspectes de la universitat, i potencien la millora del sistema educatiu. A l’hora d’exercir algunes d’aquestes funcions, compten amb el suport tècnic d’UHub – Servei a la Comunitat Universitària.

«Els membres del COES vetllen pels drets i deures dels estudiants, es coordinen amb altres universitats a través de xarxes de representants, informen els estudiants sobre aspectes de la universitat, i potencien la millora del sistema educatiu»

Com s’organitza el Consell d’Estudiants

Per desplegar la seva activitat, el Consell d’Estudiants s’organitza al voltant d’un Ple i d’una Comissió Permanent, i compta amb el seu propi reglament, els Estatuts del Consell d’Estudiants, que estableixen el seu funcionament i la seva estructura. El Ple del COES, és a dir, la seva assemblea general, l’integren un representant de cada titulació oficial de la Universitat, tot i que també poden formar-ne part un membre de cadascuna de les associacions d’estudiants de la UVic-UCC. Li correspon aprovar el projecte d’activitats, el pressupost, la liquidació de comptes i la memòria del COES, entre altres funcions.

Per Ferran Serra, "el Ple és un òrgan divers", ja que aglutina alumnes de totes les entitats federades que configuren la UVic-UCC (UVic, UManresa, la Facultat de Medicina i Elisava), i dels seus centres adscrits. Afegeix que aquesta diversitat "és alhora una riquesa i un repte, perquè es fa necessària una certa coordinació entre els diversos centres, que ha d’anar creixent en el futur".

Ferran Serra, president del COES

«Esdevé un òrgan que aglutina alumnes de totes les entitats federades que configuren la UVic-UCC (UVic, UManresa, la Facultat de Medicina i Elisava) i també dels centres adscrits»

Entre les incorporacions més recents al COES hi ha la dels membres d’Elisava, entitat que es va incorporar al projecte federatiu de la UVic-UCC l’any 2021. Per Mariona Garriga, membre del Ple del Consell per part d’aquest centre, "formar part del COES suposa una gran responsabilitat, però també m’alegra poder representar els meus companys i poder fer escoltar les seves propostes i idees, com també queixes i problemes. Considero que els alumnes són molt importants per a la universitat i que les nostres opinions han de tenir un pes en les decisions que es prenen des de la universitat tant en la millora de l’espai com en les matèries ensenyades."

Del dia a dia del Consell, se n’ocupa la Comissió Permanent, integrada pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària, el tresorer o tresorera, i els vocals, que amb una composició més reduïda, pot dirigir i administrar el COES de forma àgil i operativa. Alhora, el COES també inclou comissions de treball per tractar amb més detall temes diversos.

Vetllant pels interessos dels estudiants

Una de les funcions rellevants del Consell d’Estudiants és la seva participació activa en els òrgans de govern de la Universitat, que esdevenen espais on els estudiants poden conèixer el funcionament de la universitat i, alhora, traslladar les seves necessitats. Aquesta representació es concreta en dos membres del COES al Consell de Govern de la UVic-UCC (CGU); un membre de cada facultat en el Consell de Govern del seu centre, i la totalitat dels membres del Consell d’Estudiants al Claustre de la UVic-UCC.

Ferran Serra, que a part de ser el president també és un dels dos representants al CGU, indica sobre aquesta qüestió que "la participació del COES en aquest òrgan és molt important, tant per la informació que podem rebre com per l'oportunitat que tenim de poder fer-hi intervencions". Afegeix que gràcies a aquesta participació, durant el curs passat "vam poder apropar diversos temes al Rectorat, que enguany s’han modificat i s’han intentat adequar a les propostes fetes". Tot i això, "no sempre tot el que plantegem els estudiants es fa realitat, però la Universitat ens escolta i treballa les nostres propostes".

«La participació del COES en el Consell de Govern de la UVic-UCC és molt important, tant per la informació que podem rebre com per l'oportunitat que tenim de poder fer-hi intervencions»

La defensa dels interessos dels estudiants també comporta la participació dels membres del COES en òrgans de representació i coordinació interuniversitaris, com el Consell de l’Estudiantat de les Universitats de Catalunya.

Activitats per a la comunitat

El Consell d’Estudiants també és al darrere de l’organització d’activitats diverses, que s’adrecen especialment als estudiants, però també a la comunitat universitària en general. Hi destaca la preparació de la Festa Major de la Universitat, una iniciativa sorgida dels estudiants mateixos, amb l'objectiu d'unir i cohesionar els estudiants, el personal docent i el personal de serveis, i fer d’aquest dia un espai de participació cívica obert a tothom. La Festa Major és una jornada d'oci, esport i cultura, pensada per apropar els membres de la comunitat UVic, i donar-los l'oportunitat de suggerir i desenvolupar les seves idees i propostes. Per Serra "és l’acte més esperat i desitjat per tots i totes les estudiants de la Universitat. La seva organització no només depèn del Consell d’Estudiants, sinó que hi treballem en paral·lel amb la colla castellera de la UVic, Emboirats, amb el suport d’una persona tècnica de l’UHub".

Festa Major

Així mateix, el curs passat en el marc dels 25 anys de la UVic-UCC, el Consell d’Estudiants també va organitzar l’exposició "Amb tu, per tu. Què n’opines, del Consell d’Estudiants de la UVic-UCC?, que es podrà visitar durant el curs 2022-2023 a la Torre dels Frares.

Exposició "Amb tu, per tu. Què n’opines del Consell d’Estudiants de la UVic-UCC?"

Sigui organitzant exposicions com aquesta, defensant els interessos dels estudiants o participant en els òrgans de govern, des del Consell d’Estudiants es treballa per fer sentir la veu de l’alumnat. És una veu que també contribueix a millorar el sistema universitari, en general, i de la UVic-UCC, en particular, perquè observa la institució des d’un altre angle, que difereix i complementa alhora la mirada dels seus òrgans directius i de gestió.

ainhoa-ferreras

Ainhoa Ferreras, membre de la UVic al COES.

"Per mi ser membre del Consell d'Estudiants suposa ajudar a donar resposta a les inquietuds que poden tenir els estudiants, garantir els seus drets i, en definitiva, fer de pont entre aquests i la universitat. El COES ofereix a l’alumnat una plataforma on informar-se de la majoria de temes d'actualitat de la Universitat i obtenir ajuda per a diferents qüestions. El que més valoro de ser-ne membre és poder ajudar els estudiants i resoldre els dubtes que tinguin els meus companys de classe o d’altres alumnes de la universitat."

jose-bello

Jose Bello, membre de la UManresa al COES.

"Fa dos anys que soc membre del Consell d'Estudiants i penso que poder representar l’alumnat és important i necessari, ja que des del COES es poden aportar millores i fer que la universitat no només sigui un espai de transició, sinó una etapa vital amb una combinació de docència, esforç, constància i diversió. El Consell d’Estudiants és "l’altre 50% de la Universitat" i, per tant, les millores que aquesta faci tant poden venir de la institució mateixa com dels estudiants. Com a membre del COES, valoro la funció de cohesió entre facultats que fomenta el Consell i animo els estudiants a formar-ne part."

alejandra-camila

Alejandra Camila Fernández, membre de la Facultat de Medicina al COES.

"Em sento agraïda de poder formar part del Consell d'Estudiants, encara que hi ha vegades que no és fàcil. Suposa una gran responsabilitat, ja que has de vetllar pels drets i propostes dels teus companys, però al mateix temps tenir en compte les limitacions i oferiments de la Universitat. Així mateix, valoro la llibertat que se’ns dona per organitzar diferents activitats i millorar la vida universitària, tant en l'àmbit acadèmic com de lleure. Formar part del COES m’ajuda en el desenvolupament del pensament crític, les habilitats comunicatives per via diplomàtica, el treball en equip i l’abordament de problemes en l’àmbit universitari."

claudia-andreu

Clàudia Andreu, membre d’Elisava al COES.

"Ser membre del Consell d’Estudiants suposa molt més que tenir una simple representació burocràtica. Vol dir posar-se en la pell d’un altre estudiant per fer que l’educació sigui un procés motivacional i de creixement com a persona. Em prenc el rol seriosament i intento buscar formes de motivar els meus companys i transmetre’ls la il·lusió que jo tinc en la carrera. Personalment, la meva experiència al COES m’està servint per entendre com funciona el sistema educatiu actual i veure oportunitats de millora amb vista al món laboral, és a dir, cap a on necessita la societat que enfoquem les nostres capacitats."

Comparteix: