Campus Professional: formació professional dual en un entorn universitari

Comparteix:

Es tracta d’una iniciativa innovadora i de qualitat que vincula l’educació superior a Catalunya amb els cicles formatius de grau superior. Imparteix formació en algunes de les àrees d’expertesa de la UVic-UCC amb el clar objectiu de servir el territori i de cobrir necessitats de formació dels diferents sectors professionals, formant els tècnics especialitzats que el teixit productiu requereix.

L’alumnat del Campus Professional UVic-UCC aprèn treballant, per via de la formació dual (teòrica al centre i pràctica a l'empresa), que li proporciona una formació global adaptada a la realitat laboral. L’alumne estudia en un entorn d’educació superior, gaudeix d’instal·lacions universitàries i de docents que provenen tant del món universitari com del món professional, fet que incrementa el valor i qualitat de la formació que rep.

«El Campus Professional col·labora amb l’entorn per millorar l’oferta i la qualitat de formació, i s’organitza en quatre centres a Vic, Granollers, Manresa i Olot»

Animacions 3D

A Vic el centre Teknós, fruit d’un acord de la Fundació Universitària Balmes amb l’Ajuntament de Vic i la Fundació Educació i Art, imparteix dos cicles formatius en l’àmbit informàtic i de la imatge, el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, i el cicle d’Animacions 3D Jocs i Entorns Interactius. Aquests cicles donen resposta a les necessitats emergents del sector tecnològic, el primer forma perfils de joves programadors en diferents entorns de desenvolupament i adaptats a les noves tendències del sector, gràcies al perfil professional dels docents. El segon cicle s’aproxima més a l’àmbit de la imatge i la comunicació audiovisual, però el coneixement dona sortida laboral més enllà de la indústria del videojoc, com en àmbits sanitari, artístic, o de la comunicació i el màrqueting. Els dos cicles estan fortament vinculats a la Facultat de Ciència i Tecnologia fet que potencia la qualitat formativa i prestigia la formació professional.

A Granollers, i gràcies a un acord amb l’Ajuntament de Granollers, Teknós_UGranollers imparteix un cicle de Màrqueting i Publicitat que forma joves adaptats als canvis que la digitalització o l’e-commerce han provocat en aquest àmbit professional.

A Manresa, el Campus Professional UManresa, impulsat per la Fundació Universitària del Bages imparteix tres cicles de grau superior: Pròtesis Dentals, Educació Infantil amb orientació a la ciència i l'experimentació, i Administració i Finances per a la Gestió Esportiva, aquest darrer en col·laboració entre la FUBages i el centre Joviat FPintegrada.

Pròtesis dentals

El cicle d’Educació Infantil es diferencia per formar tècnics especialitzats en el treball d’experimentació i la introducció a la ciència en les primeres edats; d’altra banda el cicle d’Administració i Finances, focalitza l’aprenentatge dels joves en la gestió de clubs i entitats esportives, fets diferencials que amplien les oportunitats laborals dels futurs tècnics superiors. Finalment, per al cicle de Pròtesis Dentals, la implicació d’empreses punteres en el projecte formatiu és clau per formar joves adaptats als canvis tecnològics que ha viscut el sector tant a nivell de les eines utilitzades com en la forma de fer-ho. És gràcies a aquests agents que els estudiants de Pròtesis Dentals poden optar a la formació dual, però el cicle també compta amb assessors en matèria tecnològica i proveïdors de nova maquinària, fet fonamental per oferir un cicle de primer nivell.

Kreas

Finalment, la Fundació Kreas, amb seu a Olot i fruit d’un acord entre la Fundació Universitària Balmes i la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies i amb el suport de l’Ajuntament d’Olot, imparteix formació en l’àmbit agroalimentari, concretament el cicle de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, però també diferents certificats de professionalitat per formar tots els nivells d’operaris i tècnics que la indústria agroalimentària necessita. En aquest últim cas, el fet diferencial tant en el cicle formatiu com en els certificats de professionalitat és la formació dual aplicada des del primer dia de formació, que permet als alumnes obtenir un llarg recorregut dins de les empreses on s’incorporen.

«L'alumne que s'incorpora a la formació professional dual ho fa mitjançant un contracte o beca de formació a través del qual podrà percebre una borsa de diners i cofinançar els seus estudis»

Experiència garantida i formació a l'empresa

El sistema d’estudi dual és una alternativa mixta entre l'ocupació i la formació, amb l'objectiu d'aconseguir la qualificació i la competència professionals del treballador-estudiant que combina l'activitat laboral en una empresa amb l'activitat formativa al centre. L'estudiant que s'incorpora a la formació professional dual ho fa mitjançant un contracte o beca de formació a través del qual podrà percebre una borsa de diners i cofinançar els seus estudis. L'estudiant obté una formació molt més completa perquè aprèn al costat de professionals i desenvolupa les seves competències en un entorn laboral que repercuteix en la millora de la seva incorporació posterior al món laboral.

Amb aquest tipus de formació s'aconsegueix una major motivació de l'alumnat, que veu clara l'aplicabilitat dels seus estudis, els permet disposar d'un suport econòmic i incrementa la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial en la formació professional.

Avantatges per a l'empresa

La FP dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses millorant la seva gestió dels recursos humans, ja que els permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.

Amb la FP dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves. La FP dual augmenta les competències i el rendiment laboral de l’estudiant-treballador. Posa l’èmfasi en la formació pràctica i permet a l'empresa participar en el disseny dels continguts de la formació professional formant la persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial.

L'empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i l'ocupabilitat de les persones. La formació d’avui és l’empresa de demà.

«Els centres d’educació superior tenen un paper clau en el desenvolupament del capital humà i dels sistemes d'innovació»

La Farinera, seu de Tecknós

Treballar per aprendre, aprendre treballant

La col·laboració entre la Universitat i els centres de formació professional de grau superior suposa un canvi importantíssim en l'orientació tant de la universitat com de la formació professional, però sobretot en la manera d'abordar les relacions entre formació i ocupació, una qüestió clau per fer aquest pas imprescindible en la generació de nova economia i, en conseqüència, de l'ocupabilitat futura dels nostres joves.

Els centres d’educació superior tenen un paper clau en el desenvolupament del capital humà i dels sistemes d'innovació, i són l'instrument nuclear en el desenvolupament dels països, regions i territoris.

Els avantatges d'un sistema integrat d’educació superior són constatables: permet un millor aprofitament de recursos en facilitar –mitjançant una adequada acció tutorial al llarg del procés formatiu de l'estudiant, ja sigui de FPGS com de grau universitari–, l'amortització dels crèdits superats en itineraris diferents dels que inicialment pugui haver començat i l'increment de les taxes de rendiment tant en un sistema com en l'altre.

FUB-3 al campus de Manresa

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i el Campus Professional volen ser una resposta a totes aquestes qüestions i entenen que el reciclatge professional s’ha de fer també dins dels paràmetres d’un canvi de perspectiva personal que ens permeti créixer i millorar en tots els aspectes de la nostra vida. En aquest sentit, l’oferta d’aprenentatge conjunt entre la formació universitària, la formació contínua i la formació professional superior ofereix un ventall amplíssim de solucions a les expectatives de formació a llarg de la vida, i la seva combinatòria complementarà itineraris que poden ser degudament qualificats i titulats. Estem parlant, doncs, de resoldre les necessitats de formació de les persones al llarg de la vida.

Un dels eixos principals de Campus Professional és fer emergir el talent, la creativitat, l'experiència i el coneixement a partir de l'articulació de diferents iniciatives de manera que, posades en la mateixa cadena de valor, puguin multiplicar l'efecte. El fet emprenedor necessita aquest espai, aquest entorn, aquest ecosistema de talent.

Els impulsors

Núria Barniol
Núria Barniol

Núria Barniol, directora del Campus Professional des dels seus inicis, en coneix bé tot el procés i l'evolució.

Com aconseguiu que les empreses s'involucrin en el projecte del Campus Professional?

No sempre és senzill, comencem amb una visita a l’empresa i els presentem tot el projecte, les diferents opcions d’incorporació d’alumnat, ja sigui com a formació pràctica o formació dual. Els expliquem els avantatges que els pot comportar incorporar un jove estudiant en formació dual més enllà dels avantatges econòmics, i en clau de captació i retenció de talent.

La visita inicial també ens permet generar una relació de confiança i captar el tipus de perfil que l’empresa pot necessitar i les habilitats i competències clau que ha de tenir un estudiant per incorporar-s’hi. Sovint aquest encaix empresa-estudiant és la clau de l’èxit i dona continuïtat a la col·laboració amb l’empresa. Així mateix, el fet que l’empresa disposi d’un període de prova abans de comprometre’s a acollir un estudiant en formació dual juntament amb el fet que participa activament en la selecció del candidat són factors molt importants perquè la relació empresa i centre educatiu flueixi.

Tot i això, cada sector professional és diferent, la formació dual ens funciona molt i molt bé en sectors on la necessitat de personal format és gran, com pot ser el sector agroalimentari o l’informàtic, i és més complex en sectors més incipients o en els quals les empreses són petites, com és l’àmbit de la imatge.

«Per als alumnes, el dual és garantir-se coneixement adaptat a la realitat empresarial i hores de rodatge en un lloc de treball que els permet una ràpida incorporació laboral»

Com valoren l'experiència formativa dual els exalumnes? I les empreses?

La valoració per ambdues parts és molt positiva, es demostra amb el fet que la majoria d’estudiants un cop graduats continuen vinculats a les empreses on es van formar, però ara ja com a treballadors. Aquest és el gran èxit de la FP Dual.

Per als alumnes, el dual és garantir-se coneixement adaptat a la realitat empresarial i hores de rodatge en un lloc de treball que els permet una ràpida incorporació laboral, sigui en la pròpia empresa on s’han format o en d’altres.

Per a l’empresa, el dual permet incorporar un treballador que ja coneix la cultura, funcionament i processos empresarials, que està adaptat als sistemes i que encaixa amb l’equip de treball, una garantia d’èxit en qualsevol procés de selecció o d’incorporació de talent.

Els estudiants troben feina relacionada amb els estudis que han fet?

Les dades d’ocupació posttitulació són molt positives. Diria que en el cas dels alumnes que han cursat dual és pràcticament el 100%, però, igual que abans, depèn una mica dels àmbits professionals on es dirigeixen. Amb tot, i segons l’últim estudi d’inserció laboral (promoció 2016-2018), només un 8% dels nostres estudiants titulats estan en cerca activa de feina, el 29% continua només estudiant, el 35% també estudia, però ho compagina amb una ocupació laboral, i finalment la resta només treballen (29%). La continuïtat formativa en el cas dels nostres estudiants és important, el 64% continuen formant-se, la majoria es decanten per un grau universitari, però també hi ha estudiants que es plantegen un segon cicle formatiu de grau superior que els permeti ampliar competències professionals, o bé formacions no reglades per especialitzar-se, cosa que passa especialment en àmbits com l’animació, el modelatge, o els videojocs.

Joan Turró
Joan Turró

Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes, va ser el principal impulsor de la creació del Campus Professional a la UVic-UCC.

Quin va ser el primer impuls per iniciar els estudis de cicles formatius de grau superior en un entorn universitari?

Fa aproximadament sis anys l'equip de govern de la Universitat, liderat pel rector Jordi Montaña, i amb l’acord del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, va fer una reflexió estratègica per posicionar la Universitat de Vic en la impartició d’ensenyaments professionals superiors. Aquests ensenyaments, a nivell europeu, tenen un enfocament clarament professionalitzador i d’educació superior, en canvi, a l’Estat espanyol, els sistemes d’educació superior com ara les universitats, no contemplen la incorporació dels cicles formatius.

En aquell moment vam creure que per a la Universitat, pel seu posicionament territorial i les seves implicacions amb el món empresarial, era clau apostar per aquest tipus d'ensenyament, i vàrem treballar en un esquema estratègic basat en els següents punts:

  1. Volíem començar a impartir cicles formatius de grau superior sempre i quan no entressin en competència directa amb altres ofertes de prestigi que ja estaven funcionant, i ajudar a millorar la imatge de la formació professional.
  2. Intentaríem entrar a la via dels CFGS en format dual i, per tant, amb acords amb els sectors empresarials per garantir una visió més moderna de la formació professional i adaptada a les necessitats de cada àmbit professional.
  3. Entraríem en aquelles titulacions que hi hagués itinerari universitari de continuïtat, és a dir, apostaríem pels cicles en què els nostres estudiants poguessin, si ho desitjaven, continuar amb estudis de grau i acabar tenint un títol universitari.

Com valores el desplegament del Campus Professional en les diverses ciutats?

El primer projecte es va iniciar amb el desplegament a Olot, amb un acord estratègic amb l’ajuntament d’aquesta ciutat de la Garrotxa, la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) i l'Ajuntament de Vic, per liderar uns ensenyaments en l'àmbit de la indústria càrnia, amb una titulació oficial. La idea era crear un centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries (Kreas), que oferís també itineraris formatius de caràcter professional, ensenyament in situ a les empreses, etc. En aquest cas, la dualitat ha funcionat molt bé i s’està projectant d’ampliar-ho a d’altres àmbits de la indústria alimentària.

En paral·lel va sorgir el projecte de Teknós a Vic amb dues titulacions de caràcter tecnològic i amb acords amb l’Ajuntament de Vic i la Fundació Educació i Art. En aquest centre i a causa dels estudis que s’imparteixen, s’han hagut de fer importants inversions en equipaments informàtics potents. Ara mateix el projecte està consolidat i amb un nombre adequat d'alumnes. En aquest centre la dualitat funciona molt bé en l’àmbit purament informàtic, però és més complexa en el cicle d’imatge i so a causa de la mida de les empreses i d’una estructura empresarial més dispersa, però els resultats són molt positius.

El darrer projecte va ser una aposta clara per crear a Granollers una titulació de l'àmbit del màrqueting, amb la col·laboració de l’ajuntament d’aquesta ciutat, que està funcionant correctament des de fa tres anys i també en format dual.

«Ara la idea és consolidar els cicles formatius existents i crear una normativa perquè el Campus Professional quedi més integrat en l'àmbit acadèmic global de la institució»

A la ciutat de Manresa, la Fundació Universitària del Bages (FUBages) també va tirar endavant una aposta decidida, amb tres titulacions, entre les quals destaca una de molt específica de l'àmbit de les pròtesis dentals, i que va suposar també unes inversions importants i un acord rellevant amb una gran empresa del sector.

Hi ha voluntat d'ampliar l'oferta d'estudis en aquest àmbit?

Ara mateix, la idea que tenim és consolidar els cicles formatius existents, crear una normativa perquè aquest Campus Professional, que comprèn tots i cada un dels centres de formació professional, quedi més integrat en l'àmbit acadèmic global de la nostra institució. Com a projecte de cara al futur, acabem de signar un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Manlleu, mitjançant el qual en els propers mesos iniciarem estudis de cicle formatiu de grau superior en aquesta ciutat, concretament centrats en els àmbits de la dietètica, l'automoció i probablement l'economia i l’empresa. Aquesta serà una primera aposta per crear també oferta universitària a Manlleu. L'Ajuntament hi aposta decididament aportant infraestructures, i també hi ha acords signats amb els centres formatius i l'empresariat de la zona.

Durant tot aquest procés, s’ha constatat que:

  • D’una banda, la Universitat i tots els que la formen han entès bé l’aposta estratègica dels cicles formatius com a part de la institució;
  • De l’altra, per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, els ensenyaments de cicles formatius s'han entès com una aportació de valor que juga a favor de la dignificació dels ensenyaments professionals.

La idea que un estudiant de batxillerat pugui optar als estudis de cicles formatius de grau superior o als de graus universitaris en una universitat és una idea molt potent. Els estudiants opten per una via o l’altra segons les seves aspiracions vocacionals, el seu perfil personal, etc., i això no els limita cap possibilitat futura. Un estudiant pot començar un cicle formatiu, continuar amb un grau i acabar doctorant-se. D'aquesta manera l'estudiant que prefereix estar més arrelat al camp empresarial té totes les opcions obertes.

Així doncs, el Campus Professional és una idea cada vegada més consolidada i en expansió. És un àmbit que ens diferencia i potencia encara més el nostre arrelament al territori i la relació amb el teixit empresarial. D'altra banda, això també és important per a les facultats de la nostra Universitat, que veuen com una part dels estudiants del cicles formatius continuen estudis universitaris als nostres centres.

Comparteix: