La UVic-UCC reforça els lligams amb la Generalitat en subscriure-hi un nou conveni programa

Comparteix:

  • La UVic-UCC i la Generalitat de Catalunya han signat un nou conveni programa que, amb un finançament anual de 13.050.000 euros, fixa el marc de relació entre ambdues institucions per als pròxims quatre anys
  • El nou conveni programa suposa comptar amb prop d’un 25 % de pressupost públic i substitueix un acord anterior, del 2015, que estava fixat inicialment en 7.300.000 euros, si bé aquesta xifra havia anat augmentant els darrers anys
  • L’acord dota la UVic-UCC d’estabilitat financera a llarg termini, permet prendre importants decisions per al futur pròxim de la institució, i reforça i estreny els lligams amb el govern de la Generalitat

D’iniciativa territorial, amb vocació de servei a la societat i de titularitat privada, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és una rara avis dins el sistema universitari de Catalunya. No n’hi ha cap altra que s’organitzi en una estructura federada com la seva, formada per quatre fundacions; que complementi l’oferta d’ensenyament universitari públic de Catalunya, alhora que participi en el procés de preinscripció universitària, ni que sigui una eina tan estratègica per al present i el futur d’un territori, la Catalunya central, on aporta equilibri, capta i reté talent, i genera oportunitats. La seva singularitat i trajectòria d’èxit configuren la UVic-UCC com una realitat estratègica de país.

En aquest context, amb el pas dels anys i la consolidació del projecte universitari, els lligams amb la Generalitat de Catalunya s’han anat reforçant i fent més estrets, fins al punt de situar la UVic-UCC com un agent més del sistema universitari de Catalunya. Aquesta relació de reconeixement i de confiança es concreta en la presència i participació de la Generalitat en els òrgans de govern de la UVic-UCC, en què forma part del patronat de la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes. I també en els successius convenis programa que el Govern ha subscrit amb l’esmentada Fundació, el primer dels quals es remunta al 2002, amb què ha contribuït a l’estabilitat i al creixement de la Universitat i al desenvolupament dels seus projectes estratègics.

Els successius convenis programa que el Govern ha subscrit amb la FUBalmes contribueixen a l’estabilitat i al creixement de la Universitat, i al desenvolupament dels seus projectes estratègics

Precisament, aquest novembre, i després d’un període de pròrrogues des que l’anterior va caducar, el 2018, la UVic-UCC i la Generalitat de Catalunya han signat un nou conveni programa, el cinquè, per al període 2023-2026. Aquest nou acord, rubricat amb la Fundació Universitària Balmes, situa el finançament públic de la Universitat en 13.050.000 euros anuals, una xifra que suposarà prop del 25 % del seu pressupost.

Un creixement progressiu

El conveni anterior, signat el 2015 i amb vigència fins al 2018, establia una aportació de 7.300.000 euros anuals. A partir del 2019, el finançament de la Generalitat rebut per la UVic-UCC, que es va anar duent a terme per la via de transferència, va anar creixent de manera progressiva. El 2022 es va acabar situant en els 10.700.000 euros d’aportació inicial, si bé posteriorment, i en el marc de la negociació del nou conveni programa, la xifra va acabar essent de 12.050.000 euros.

El finançament del conveni programa es divideix entre les despeses ordinàries de la Universitat i les despeses de capital, és a dir, les inversions. En aquest sentit, dels 13.050.000 euros anuals, 12.550.000 corresponen a les primeres (i un 10 % d’aquest finançament està vinculat a l’assoliment d’uns objectius establerts), mentre que els altres 500.000 euros corresponen a les segones. El conveni també estableix que els recursos previstos podran augmentar en els anys successius d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la Generalitat i el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que preveu incrementar de manera progressiva i contínua la inversió pública en universitats.

Els recursos previstos al conveni podran augmentar en els anys successius d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la Generalitat i el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

A aquestes quantitats està previst que s’hi afegeixin, fora del conveni programa, una aportació per al finançament del Centre Tecnològic BETA, i una altra entorn dels 400.000 euros per al finançament basal de la recerca en el marc d’un ajut al foment de la recerca del Departament de Recerca i Universitats.

Creixement i estabilitat a llarg termini

«El nou conveni programa dota la UVic-UCC d’una estabilitat financera a llarg termini, que feia temps que no es tenia i per a la qual s’estava treballant», afirma el president del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i alcalde de Vic, Albert Castells. Per Castells, també «reforça i estreny els lligams amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i evidencia l’aposta que aquest fa per la UVic-UCC com un agent més del sistema universitari de Catalunya, com una peça clau per a l’equilibri territorial del país i com a generadora de noves oportunitats per als joves, sobretot de la Catalunya central». El president de la FUBalmes recorda que «el nou acord ha estat fruit d’un procés de negociació llarg i minuciós, en el qual han participat diferents governs, per una banda, i múltiples persones de la Universitat, per l’altra, i que ha requerit moltes hores de treball, esforços compartits i molt bona disposició de totes les parts».

Pel rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños «aquest conveni suposa un element de gran importància per a la cohesió interna de la Universitat, al mateix temps que permet la planificació d’accions de rellevància decisiva en aquest moment de canvi per al sistema universitari de Catalunya». Baños apunta que la UVic-UCC s’ha transformat substancialment des de la signatura de l’acord anterior, l’any 2015: «Aquests vuit anys han suposat la incorporació plena de tres noves fundacions, el creixement rellevant de la recerca i l’increment d’estudiants en tots els àmbits», enumera el rector, segons el qual, «per sostenir aquesta situació, la Universitat necessita disposar d’uns recursos estables que li permetin executar les inversions necessàries per assegurar el seu futur, cosa que el conveni programa actual li proporcionarà durant els pròxims quatre anys».

«Des que es va signar el nou acord, la UVic-UCC ha incorporat tres noves fundacions, ha crescut de manera rellevant en recerca i ha incrementat estudiants en tots els àmbits»

El director general de la FUBalmes, Jordi Baiget, considera que el conveni és molt satisfactori per a la UVic-UCC perquè l’estabilitat que aporta «garanteix el marc adequat de treball per continuar desenvolupant projectes que estaven en marxa i impulsar-ne de nous en un context de solidesa». En segon lloc, apunta, «l’acord estableix els mínims de finançament públic més elevats de la institució al llarg de tretze anys de convenis programa amb la Generalitat i significa, per tant, un creixement i una evolució molt positius». Baiget també entén el conveni com un reconeixement a la tasca feta per la UVic-UCC al llarg dels anys.

Com tots els anteriors, aquest conveni programa està circumscrit a un conjunt d’objectius estratègics de la UVic-UCC en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència de coneixement, i a l’organització, l’estructura i la gestió de la institució. Entre aquests objectius, figuren la consolidació d’una oferta de títols oficials que s’enforteixi dins el sistema universitari de Catalunya; el desenvolupament d’un model propi i singular de formació amb atenció especial a les competències, a l’ocupabilitat dels graduats i a l’atracció internacional; l’impuls d’una recerca de qualitat i d’aliances amb centres de recerca de referència, o la promoció d’una transferència de coneixement que contribueixi al desenvolupament socioeconòmic de l’entorn territorial.

Albert Castells
«El conveni programa suposa un reconeixement i una estabilitat que permeten afrontar els pròxims anys amb molta més tranquil·litat i optimisme»

Albert Castells

La signatura del nou conveni programa de la UVic-UCC era un dels reptes de la FUBalmes els darrers temps. Ara que s’ha concretat, quina valoració fa de l’assoliment d’aquesta fita?

Evidentment, és molt positiva. Aquest és el cinquè conveni que tenim, però també és el més rellevant que hem firmat mai, per la seva magnitud i per la dotació pressupostària de la Generalitat. Així mateix, més enllà dels 52 milions d’euros en quatre anys (13,05 per curs) suposa un reconeixement i una estabilitat a llarg termini que ens permeten afrontar els pròxims anys amb molta més tranquil·litat i optimisme. Soc conscient que arribar a aquest punt ha estat una feina de molt temps i de moltes persones. I jo, que com a president actual he tingut l'honor de ser-ne el signant, agraeixo profundament l’esforç de tots els que l’han fet possible i que hi han invertit tantes hores de feina.

Què permetrà aquest nou conveni?

A partir d’ara l’aportació pública a la Universitat serà de prop del 25 %. Més enllà de l’estabilitat i el reconeixement esmentats, això ens permet fer una previsió a més llarg termini. En docència, per exemple, penso en el desplegament de nous estudis universitaris o en la consolidació dels que ja estem impartint. Pel que fa a la recerca i la transferència de coneixement, podrem continuar impulsant-ne el creixement, com a pilar clau de la Universitat, però també del territori, que connecta amb el teixit empresarial i productiu. I, finalment, també l’organització estructural de la Universitat queda emparada.

De fet, així està recollit en el text del conveni programa. El document especifica que cal assegurar que el pes estructural de la Universitat sigui sostenible econòmicament al llarg del temps, cosa que el nou finançament garanteix.

Una de les qüestions que vostè ja ha reivindicat és que aquest ha de ser el darrer conveni que englobi només la FUBalmes i que els pròxims han de tenir en compte la realitat federada de la nostra institució. Vol dir això que ja hem de començar a treballar en la renovació del conveni recentment signat?

Efectivament, ha de ser així. El sisè conveni ha de contemplar el marc federatiu tan ampli i singular de la nostra institució i perquè així sigui ens hem de posar els deures de treballar des d’avui mateix. És especialment evident si pensem que som a les portes de la celebració del desè aniversari de la federació universitària, és a dir, del primer acord entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages, que es complirà el pròxim mes de gener. I que des del 2018 treballem en la renovació del conveni, que havia expirat llavors. En aquesta dècada, la UVic-UCC ha crescut i ha canviat molt. A la institució, li han passat moltes coses que els convenis que vindran necessàriament hauran de contemplar.

Cinc convenis en poc més de dues dècades

Primer conveni programa

2002-2003

600.000 euros

Estableix el marc de relacions estables entre la Universitat i la Generalitat, i dona peu a l’elaboració del primer Pla estratègic de la UVic-UCC.

Signat el maig de 2002, amb Ricard Torrents com a rector i Jacint Codina com a president del Patronat.

Segon conveni programa

2003-2007

Finançament inicial de 2,4 M€, que es va anar incrementant per situar-se, el 2007, en 6,01 M€.

Signat el 14 de maig de 2003, amb David Serrat com a rector i Jacint Codina com a president del Patronat.

Tercer conveni programa

2009-2012

Finançament inicial de 8,8 M€, que es va anar incrementant per situar-se, el 2012, en 11,3 M€.

Signat el 17 de desembre de 2009, amb Assumpta Fargas com a rectora i Josep M. Vila d’Abadal com a president del Patronat.

Quart conveni programa

2015-2018

Finançament inicial de 7,3 M€, que es va anar incrementant per situar-se, el 2018, en 7,85 M€. Després d’expirar, les successives pròrrogues anuals van anar acompanyades d’un augment de l’aportació fins als 10,7 M€ de l'any 2022.

Signat el 23 de desembre de 2015, amb Jordi Montaña com a rector i Anna Erra com a presidenta del Patronat.

Cinquè conveni programa

2023-2026

Finançament inicial de 13,05 M€ per curs, amb la possibilitat d’incrementar-se en funció del pressupost destinat a Universitats de la Generalitat.

Signat el novembre de 2023, amb Josep Eladi Baños com a rector i Albert Castells com a president del Patronat.

Comparteix: